اخبار گاماروم

در همایش و نمایشگاه معدن کاری دیجیتال ۱۴۰۱، عنوان شد: